Xuất/Nhập code VBA giữa các file Excel

0
180

Để Xuất Module của VBA chúng ta click phải chuột tại Module đó và chọn “Export File…

Module sẽ được lưu dưới tên file .bas

Fix “Unexpected Error (40230)” in VBA