Xóa và khôi phục một nhóm trong Microsoft Teams

0
254

Một nhóm sau khi xóa khỏi Microsoft Teams có thể được khôi phục trong thời hạn 30 ngày

Để xóa một nhóm trong Microsoft Teams chúng ta lựa chọn “Nhóm” → “Thêm tùy chọn” → “Quản lý nhóm

Trong danh sách các nhóm đang hoạt động, tìm đến nhóm chúng ta muốn lưu trữ, sau đó chọn Thêm tùy chọn “” → “Xóa nhóm“.

Xác nhận xóa nhóm bằng cách tick vào “Tôi hiểu rằng tất cả mọi thứ sẽ bị xóa” và lựa chọn “Xóa nhóm

Để khôi phục nhóm đã xóa

Chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Nhóm” → “Nhóm đã xóa

Tại đây chúng ta có thể chọn nhóm cần khôi phục và lựa chọn “Khôi phục nhóm

Chúng ta cũng có thể biết nhóm được xóa vào thời gian nào và ai đã xóa nhóm.

Lưu ý: Thời gian khôi phục nhóm là 30 ngày kể từ khi xóa

Chúng ta cũng có thể chọn xem chi tiết nhóm và lựa chọn “Khôi phục nhóm

Nhóm đã được khôi phục

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group?redirectSourcePath=%252farticle%252fb7c66b59-657a-4e1a-8aa0-8163b1f4eb54&view=o365-worldwide