Xóa nhóm trong Microsoft Teams

0
253

Để xóa nhóm chúng ta vào “Teams” chọn More Options (dấu “”) bên cạnh tên nhóm muốn xóa rồi lựa chọn “Delete the team

Xác nhận xóa nhóm bằng cách tick “I understand that everything will be deleted” và lựa chọn “Delete team