Xóa người dùng trong Office 365

0
166

Để xóa người dùng trong Office 365 chúng ta đăng nhập vào tài khoản quản trị

Xóa nhiều người dùng

Ví dụ khóa người dùng khách chúng ta lựa chọn “Filter” → “Người dùng khách

Lựa chọn “Select All

Lựa chọn More Options (““)

Lựa chọn “Xóa người dùng

Lựa chọn “Xóa

Xác nhận xóa người dùng bằng lựa chọn “Đóng

Với chức năng Lọc (Filter) chúng ta có thể tạo mới bộ lọc

Thêm các điều kiện lọc trong “Bộ lọc tùy chỉnh” rồi lựa chọn “Thêm

Xóa một người dùng

Để xóa người dùng chúng ta lựa chon “người dùng cần xóa” → “Xóa người dùng

Trong trường hợp người dùng đã lưu giữ tài liệu trên “OneDrive” và sử dụng “Email” chúng ta có thể lựa chọn “Cung cấp cho người dùng khác quyền truy cập tệp OneDrive …” hoặc “Cung cấp cho người dùng khác quyền truy cập tệp Email …” rồi xác nhận bằng cách lựa chọn “Xóa người dùng

Sau khi xóa xong lựa chọn “Đóng