Xây dựng bài kiểm tra Toán học bằng Microsoft Forms

0
200

Ở phần Tạo bài kiểm tra với Microsoft Forms chúng ta đã biết cách xây dựng bài thi trắc nghiệm.

Trong bài này chúng ta sẽ được hướng dẫn Xây dựng bài kiểm tra với các công thức Toán học trong Microsoft Forms bằng cách sau khi đăng nhập http://forms.microsoft.com lựa chọn “Bài kiểm tra mới” hoặc “Bài kiểm tra nhóm mới

Tại phần soạn câu hỏi “Lựa chọn” chúng ta click “” → “Toán học

Tại đây chúng ta có thể soạn các biểu thức Toán học cơ bản

Đối với các biểu thức toán học phức tạp Microsoft Form không hỗ trợ chúng ta mở “Microsoft Word” lựa chọn thẻ “Insert” → “Equation

Xây dựng biểu thức toán học rồi “Copy” biểu thức toán học đó

Paste” (Dán) vào trong phần soạn thảo của Microsoft Form

Chúng ta có thể lựa chọn “Xem trước

Bài kiểm tra khi truy cập bằng Smart Phone

Lưu ý: Khi chia sẻ bài kiểm tra chúng ta nên TẮT phần “Hiển thị kết quả tự động