Vai trò trong một cuộc họp nhóm

0
641

Làm thế nào để cho phép ai có thể ghi và không được ghi lại nội dung cuộc họp?

Đầu tiên sau khi tạo cuộc họp

Chúng ta lựa chọn cuộc họp đã tạo bằng cách click vào cuộc họp đó

Lựa chọn “Tùy chọn cuộc họp

Mặc định là “Mọi người trong tổ chức của tôi” có thể tham gia cuộc họp bằng cách chờ ở “Phòng đợi

Chúng ta có thể thay đổi lựa chọn này

Thay đổi thuộc tính “Ai có thể trình bầy?” sang “Chỉ tôi

Lựa chọn “Lưu

Hoàn tất lưu Tùy chọn cuộc họp

Lúc này chỉ người trình bầy (Mình tôi) mới có thể Bắt đầu hoặc ngừng ghi nội dung cuộc họp

Lưu ý: Trước đó chúng ta cần tùy chình Quyền của Người trình bầy trong Microsoft Teams

Trong quá trình diễn ra cuộc họp với vai trò học sinh chúng ta sẽ thấy thông báo “Chỉ người tổ chức cuộc họp và diễn giả có thể bắt đầu ghi

Tham khảo: https://support.microsoft.com/en-us/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=en-us&ad=us