Trình chiếu trực tuyến với Presentation Online

0
244

Trình chiếu trực tuyến với Presentation Online từ Microsoft Powerpoint lựa chọn menu “FILE

Lựa chọn “Share

Lựa chọn “Present Online

Lựa chọn “Present Online

Điền tài khoản Microsoft và chọn “Next

Đăng nhập với tài khoản Microsoft và lựa chọn “Sign in

Copy liên kết và gửi đến học viên, lúc này bạn có thể bắt đầu trình chiếu bằng cách lựa chọn “START PRESENTATION

Lưu ý: Liên kết (Link) dài bạn có thể chuyển thành link ngắn (Xem thêm Tạo link ngắn với http://bit.ly)

Hoặc bạn có thể gửi email đến người học bằng cách lựa chọn “Send in Email…

Điền email người nhận ở phần “To” và click “Send

Để kết thúc trình chiếu trực tuyến từ thẻ “PRESENT ONLINE” chúng ta lựa chọn “End Online Presentation

Lựa chọn “End Online Presentation