Tổng quan về Microsoft Excel

0
246
 • Mục tiêu khóa học
 • Chương trình và cách thức làm việc
  • Lý thuyết
  • Phỏng vấn file dữ liệu của từng người phải xử lý
  • Chốt nhu cầu đầu ra của từng người
  • Thực hành hướng dẫn từng người
  • Nghiệm thu kết quả đầu ra của mỗi người
 • Mục đích từng buổi
 • Tổng quan Microsoft Excel
 • Các thủ thuật trên Excel 2013
  • Phân tích dữ liệu tức thì
  • Điền dữ liệu nhanh với “Data in a flash”
  • Tạo biểu đồ phù hợp với dữ liệu của bạn
  • Lọc dữ liệu bảng bằng cách sử dụng Slicers
  • Các hàm Excel mới
  • Lưu và chia sẻ trực tuyến
  • Nhúng dữ liệu trang tính lên web
  • Tinh chỉnh biểu đồ nhanh
  • Gắn nhãn cho dữ liệu
  • Biểu đồ động
  • Tạo PivotTable phù hợp với dữ liệu của bạn
  • Sử dụng danh sách trường tạo PivotTables khác nhau
  • Sử dụng nhiều bảng trong phân tích dữ liệu
  • Bản đồ chi phối
 • Hàm và sử dụng các hàm thông dụng trong Excel
  • Các hàm sử lý văn bản
   • LEFT / RIGHT / MID / TRIM
   • LEN
   • UPPER / LOWER
   • SEARCH / FIND / REPLACE
   • VALUE
  • Các hàm thống kê cơ bản
   • SUM / SUMIF / SUMIFS
   • SUBTOTAL
   • AVERAGE
   • ROUND
   • MOD
   • MAX / MIN
   • COUNT / COUNTA / COUNTIF / COUNTIFS
   • RANDBETWEEN
  • Hàm ngày tháng
   • TODAY / NOW
   • WEEKDAY
  • Hàm điều kiện, tìm kiếm & Reference
   • IF / AND / OR
   • VLOOKUP / HLOOKUP / INDEX & MATCH
   • ROWS / COLUMNS
  • Các hàm Database
   • DSUM
   • DCOUNT / DCOUNTA
   • DAVERAGE