Tin học văn phòng và Bảo mật thông tin

0
267

Soạn thảo văn bản chuyên nghiệp với Microsoft Word (180 phút)

 1. Soạn thảo và định dạng cơ bản
 2. Bảng biểu (Table)
 3. Đồ họa trong Word
 4. Sơ đồ và Biểu đồ
 5. Tạo và định dạng Form trong Word
 6. Style định dạng văn bản nâng cao
 7. Trộn thư trong Word
 8. Trang trí, định dạng, in ấn và một số tùy chọn hữu ích

Báo cáo chuyên nghiệp với Microsoft Excel (360 phút)

 1. Nhập liệu và định dạng trong Excel
 2. Các hàm thống kê cơ bản thường dùng
 3. Các hàm điều kiện và tìm kiếm trong Excel
 4. Các hàm vùng dữ liệu
 5. Làm báo cáo với biểu đồ và đồ thị
 6. Đồ thị tự cập nhật số liệu theo bảng tính
 7. Biểu đồ động với Radio Control
 8. Biểu đồ tương tác với Slicer và Timeline
 9. Báo cáo tiến độ theo dõi công việc

Trình chiếu chuyên nghiệp với Powerpoint (180 phút)

 1. Trình bầy ý tưởng bằng Powerpoint
 2. Các thao tác cơ bản thường dùng trên Powerpoint
 3. Các thành phần và hiệu ứng trong Powerpoint
 4. Sử dụng các thành phần đa phương tiện
 5. Các thành phần điều khiển, Slide Master
 6. Các Add-ins thường dùng trong trình chiếu
 7. Trình bầy số liệu, báo cáo bằng Powerpoint
 8. Định dạng và in ấn
 9. Các thủ thuật thường dùng trong Powerpoint

Làm việc cộng tác chuyên nghiêp với Microsoft Outlook (180 phút)

 1. Cấu hình Email doanh nghiệp qua Outlook
  • Sử dụng nhiều Email qua Microsoft Outlook
 2. Các thao tác cơ bản bắt đầu cới Outlook
  • Chèn các đối tượng (ảnh, file đính kèm, …) vào email
  • Tạo email trả lời tự động (auto reply)
  • Khôi phục các message đã bị xóa trong Outlook
  • Triệu hồi và chỉnh sửa thư đã gửi (lỡ gửi sai địa chỉ, sai nội dung)
  • Theo dõi Email gửi đi
 3. Các công cụ tiện ích
  • Quản lý công việc (task)
  • Quản lý liên hệ (contact)
  • Quản lý lịch làm việc (calendar)
  • Quản lý cuộc hẹn () cuộc họp ()
  • Tạo chữ ký cho Email
  • Sắp xếp phân loại thư tự động bằng Rules, mầu sắc, …
  • Tìm kiếm nhanh thư
 4. Quản lý hòm thư
  • Xác định kích thước hòm thư
  • Di chuyển, sao chép message vào thư mục cá nhân
  • Sao lưu các Email cũ
  • Tạo và quản lý Business Card
  • Chỉnh sửa và gửi email đính kèm Business Card
 5. Một vài thủ thuật với Outlook
  • Quản lý và phát hiện thư rác
  • Tạo hộp tìm kiếm
  • Cấu hình tài khoản Gmail trên Outlook

Bảo mật và an toàn an ninh thông tin (360 phút)

 1. An toàn thông tin là tránh nhiệm của mọi người
 2. Bảo mật thông tin doanh nghiệp – Bắt đầu từ đâu
 3. Phát triển doanh nghiệp trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro
 4. Những điểm cần lưu ý