Thủ thuật không thể bỏ qua trong Word

0
390

Shortcut Keys thường dùng

 • Ctrl-1: Dãn dòng đơn (1)
 • Ctrl-2: Dãn dòng đôi (2)
 • Ctrl-5: Dãn dòng 1.5
 • Ctrl-0: Tạo thêm độ dãn dòng đơn trước đoạn văn bản
 • F12: Lưu tài liệu với tên khác
 • Ctrl-D: Mở hộp thoại định dạng font chữ
 • Ctrl-M: Lùi đoạn văn bản vào 1 Tab (mặc định 1.27cm – có thể cài đặt thay đổi)
 • Ctrl-Shift-M: Lùi đoạn văn bản ra lề 1 Tab
 • Ctrl-T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 Tab
 • Ctrl-Shift-T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 Tab
 • Ctrl-K: Tạo liên kết (linK) văn bản
 • Ctrl-]: Tăng 1 cỡ chữ
 • Ctrl-[: Giảm 1 cỡ chữ
 • Ctrl-Shift->: Tăng 2 cỡ chữ
 • Ctrl-Shift-<: Giảm 2 cỡ chữ
 • Alt-Shift-S: Bật/tắt phân chia cửa sổ Windows
 • Ctrl-Enter: Ngắt trang
 • Ctrl-F: Tìm kiếm (Find) ký tự
 • Ctrl-J: Căn đều hai bên (Justify) đoạn văn bản
 • Ctrl-L: Căn lề trái (Left) cho văn bản
 • Ctrl-R: Căn lề phải (Right) cho văn bản
 • Ctrl-B: In đậm (Bold) văn bản đã bôi đen
 • Ctrl-I: In nghiêng (Italics) văn bản đã bôi đen
 • Ctrl-U: Gạch chân (Underline) văn bản đã bôi đen
 • Ctrl-E: Căn giữa (cEnter) văn bản
 • Ctrl-Home: Lên đầu văn bản
 • Ctrl-End: Xuống cuối văn bản

Shortcut Keys thường dùng

 • Tab: Di chuyển đến ô kế tiếp trong hàng và chọn nội dung của nó
 • Shift-Tab: Di chuyển đến ô trước đó trong hàng và chọn nội dung của nó
 • Alt-Home: Di chuyển đến ô đầu tiên trong hàng
 • Alt-End: Di chuyển đến ô cuối cùng trong hàng
 • Alt-Page Up: Di chuyển đến ô đầu tiên trong cột
 • Alt-Page Down: Di chuyển đến ô cuối cùng trong cột
 • ↑: Di chuyển đến hàng trước đó
 • ↓: Di chuyển đến hàng kế tiếp
 • Alt-Shift-↑: Di chuyển lên trên một hàng
 • Alt-Shift-↓: Di chuyển xuống dưới một hàng

Các hàm thường dùng trong Word

 • COUNT: Đếm các giá trị
 • MAX: Trả lại giá trị lớn nhất
 • MIN: Trả lại giá trị nhỏ nhất
 • PRODUCT: Thực hiện phép nhân (giống hàm SUMPRODUCT trong Excel)
 • SUM: Tính tổng
 • ABS: Giá trị tuyệt đối
 • IF(<điều kiện>,<giá trị nếu điều kiện đúng>,<giá trị nếu điều kiện sai>):
 • AVERAGE: Trả về giá trị trung bình
 • INT: Lấy phần nguyên của phép chia
 • MOD: Lấy phần dư của phép chia
 • rand(<số đoạn văn bản>, <số câu trong đoạn văn bản>):

Một số thủ thuật thường dùng

 • Shift-F3: Chuyển đổi nhanh đoạn chữ thường sang chữ viết hoa
 • Dịch văn bản bằng Bing Translator
 • Shift-Alt-D: Thêm nhanh ngày (Date) hiện tại
 • Shift-Alt-T: Thêm nhanh giờ (Time) hiện tại
 • Tính năng chèn nhanh Screenshot
 • Ctrl-Shift-8: Ẩn nội dung trong văn bản Word bí mật
 • Sửa nhanh file PDF
 • Kiểm tra tương thích ngược với các văn bản cũ