Thủ thuật không thể bỏ qua trong Excel

0
268

Các hàm thống kê cơ bản

 • SUM(<số 1>,<số 2>):
 • SUMIF(<vùng dữ liệu>,<điều kiện>,<vùng tính tổng>):
 • SUMIFS(<vùng tính tổng>,<vùng điều kiện>,<điều kiện>, …):
 • AVERAGE(<số 1>,<số 2>):
 • MAX(<số 1>,<số 2>):
 • MIN(<số 1>,<số 2>):
 • COUNT(<giá trị 1>,<giá trị 2>):
 • COUNTA(<giá trị 1>,<giá trị 2>):
 • COUNTIF(<vùng dữ liệu>,<điều kiện>):
 • COUNTIFS(<giá trị 1>,<giá trị 2>):

Hàm điều kiện và tìm kiếm

 • IF(<điều kiện>,<giá trị nếu điều kiện đúng>,<giá trị nếu điều kiện sai>):
 • VLOOKUP(<giá trị tìm kiếm>,<vùng dữ liệu>,<chỉ số cột>,<giá trị tìm kiếm>): Vertical Lookup – Tra cứu dọc cho phép tìm giá trị trong vùng dữ liệu theo chỉ số cột với giá trị tìm kiếm tương đối (1) và tuyệt đối (0)
 • HLOOKUP(<giá trị tìm kiếm>,<vùng dữ liệu>,<chỉ số hàng>,<giá trị tìm kiếm>): Horizontal Lookup
 • INDEX(<vùng dữ liệu>,<chỉ số hàng>,<chỉ số cột>):
 • MATCH(<giá trị tìm kiếm>,<vùng tìm kiếm>,<giá trị tìm kiếm>):

Các hàm Cơ sở dữ liệu (Database)

 • DSUM(<cơ sở dữ liệu>,<trường>,<điều kiện>):
 • DCOUNT(<cơ sở dữ liệu>,<trường>,<điều kiện>):
 • DCOUNTA(<cơ sở dữ liệu>,<trường>,<điều kiện>):
 • DAVERAGE(<cơ sở dữ liệu>,<trường>,<điều kiện>):