Thiết lập máy in tránh lỗi khi in thừa cuối chân trang

0
215

Trong Word mặc dù chúng ta đã thiết lập khổ giấy nhưng khi in vẫn bị lỗi thừa khá nhiều ở cuối chân trang đó là do cấu hình khổ giấy trên máy in chưa đồng bộ.

Để thiết lập khổ giấy máy in chúng ta tìm kiếm và lựa chọn “Printers & scanners

Lựa chọn máy in hay sử dụng và chọn “Manage

Lựa chọn “Printer properties

Lựa chọn “References…

Lựa chọn “Advanced…

Mặc định khổ giấy thường là Letter chúng ta cần chuyển sang “A4” rồi click “Ok

Lựa chọn “Apply