Thiết lập bản ghi DNS cấu hình dịch vụ Office 365 gói A1

0
232

Sau khi đã đăng ký sử dụng Office 365 gói A1 chúng ta cần cấu hình bản ghi DNS bằng cách đăng nhập bằng tài khoản quản trị và lựa chọn “Có miền chưa được xác minh hoặc miền chưa thiết lập xong

Lựa chọn Miền Thiết lập chưa hoàn thành

Lựa chọn “Tiếp tục thiết lập

Lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Bỏ qua” nếu chúng ta muốn tự cập nhật DNS

Lựa chọn “Hoàn tất

Quay trở lại lựa chọn Miền cập nhật DNS thủ công

Ghi lại các thông tin cấu hình DNS

Đăng nhập vào http://access.dotvndns.vn và cấu hình theo như yêu cầu

Sau khi cấu hình xong chọn “Close“. Lúc này Miền đã được cấu hình thành công