Thêm trường vào bảng có sẵn

0
210

Thêm một trường vào bảng có sẵn chúng ta sử dụng lệnh ALTER TABLE

  • Ví dụ: Thêm trường Society là kiểu Number vào bảng tblStudent ta có câu lệnh SQL “ALTER TABLE tblStudent ADD Society Number;

Lưu ý: Khi Run câu lệnh chúng ta phải đóng bảng tblStudent

Click phải chuột tại vị trí bảng muốn đóng và lựa chọn “Close

Chạy “Run” câu lệnh SQL

Trường mới Society đã được thêm vào bảng tblStudent