Thêm nhiều thành viên vào nhóm trong Micrsoft Teams

0
517

Làm thế nào để thêm nhiều thành viên vào nhóm một lúc thay vì trong quá trình tạo nhóm chúng ta phải đưa từng người một?

Có một cách đơn giản nhất là chúng ta tạo mã truy cập cho các thành viên tự tham gia vào nhóm sau đó ngắt mã truy cập và duyệt lại danh sách thành viên.

Để làm được như vậy sau khi tạo nhóm trong phần More options “” chúng ta lựa chọn “Manage team

Lựa chọn “Settings

Trong phần Team code chúng ta lựa chọn “Generate

Sao chép mã tham gia nhóm vừa tạo được cho các thành viên muốn tham gia nhóm (trong tổ chức)

Người nhận được mã sẽ đăng nhập Teams lựa chọn “Join or create team

Tham gia nhóm bằng mã truy cập nhận được và lựa chọn “Join team

Như vậy thay vì một người nhập nhiều tài khoản để tham gia nhóm chúng ta cấp mã truy cập và các thành viên tự tham gia vào

Tham khảo: https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/add-multiple-members-to-teams-team/0e55c62c-a132-48b7-a510-e77b60e5ed4a

Xem thêm Thêm nhiều thành viên vào nhóm trong Micrsoft Teams dùng PowerShell