Thêm nhiều người dùng một lúc trong Office 365

0
310

Chúng ta đã biết cách thêm tài khoản người dùng Office 365 vậy làm thế nào có thể thêm một lúc nhiều users sử dụng Office 365.

Chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Người dùng” → “Người dùng hiện tại” → “Thêm nhiều người dùng

Tải xuống tệp CSV có đầu đề và thông tin người dùng mẫu

Lựa chọn “Don’t show again

Điền thông tin theo mẫu

Lưu lại với đinh dạng file (Save as type: CSV UTF-8 (Comma delimited))

Lựa chọn “Duyệt

Tải lên file .csv vừa lưu (Ví dụ: Import_User_THCS_NguyenCongTru.csv)

Lựa chọn “Xác minh

Lưu ý: Mỗi lần Import file CSV để tạo người dùng chúng ta chắc chắn rằng file không quá 200 dòng

Chúng ta nên chia file CSV thành các file tối đa 200

Lưu ý: Trong trường hợp file CSV lỗi sẽ có thông báo và chúng ta lựa chọn “Tải xuống tệp nhật ký để xem chi tiết

Xem lỗi ở đâu trong file CSV để sửa

Lưu ý: Cột Tên người dùng giá trị KHÔNG CÓ tiếng việt có dấu

Trong trường hợp file không có lỗi chúng ta Lựa chọn “Tiếp theo

Cấp giấy phép sản phẩm cho người dùng

Lựa chọn “Office 365 A1 dành cho giảng viên” trong trường hợp tạo tài khoản giáo viên và “Office 365 A1 dành cho học viên” trong trường hợp tạo tài khoản học sinh

Lựa chọn “Tiếp theo

Chúng ta có thể “Tải xuống kết quả

Sử dụng file thông tin tài khoản tải xuống để gửi Email tự động đến người dùng mới

Hoặc gửi kết quả đến email của người quản lý bằng cách điền email người nhận và lựa chọn “Gửi và đóng

Trong trường hợp có lỗi không tạo được người dùng sẽ có thông báo “Không thể tạo … người dùng” chúng ta nên “Tải xuống kết quả

Để kiểm tra xem lỗi ở đâu