Thêm học sinh/giáo viên vào nhóm Microsoft Teams

0
245

Sau khi đã tạo một Nhóm chúng ta có thể thêm thành viên vào trong nhóm bằng cách lựa chọn “” → “Add member

Thêm các thành viên ngoài tổ chức của bạn (Ví dụ: cuongni@gmail.com) → “Add cuongni@gmail.com as a guest

Lựa chọn “Add

Lựa chọn “Close” để hoàn tất thêm thành viên vào Teams

Ngoài ra chúng ta có thể thêm thành viên qua chức năng Quản lý nhóm bằng cách lựa chọn “” → “Manage team

Lựa chọn “Add member