Thêm hoặc bỏ bớt học sinh trong OneNote Class Notebook

0
188

Nếu chúng ta chưa thực hiện việc thêm học sinh ở phần Tạo sổ ghi chép lớp học, chúng ta hoàn toàn có thể thêm bằng cách lựa chọn “Thêm hoặc loại bỏ học viên

Lựa chọn sổ tay để thêm học viên

Điền tài khoản Office 365 của học viên và lựa chọn “Tiếp

Xác nhận bằng cách lựa chọn “Cập nhật

Hoàn tất chúng ta có thể “Mở trong OneNote Online

Nếu là lần đầu sử dụng sẽ có phần giới thiệu

Lúc này chúng ta sẽ thấy tương ứng với mỗi học sinh sẽ có một không gian riêng (Ví dụ: Bùi Hữu Trang)

Chúng ta có thể giao bài tập cho từng học sinh qua không gian làm việc riêng này

Hoặc chúng ta có thể sử dụng App OneNote đã đươc cài đặt kèm theo bộ Microsoft Office Offline

Xác nhận “Mở OneNote

Lựa chọn “Get Started

Khi chúng ta làm việc với App OneNote mọi thông tin sẽ được đồng bộ lên OneNote Online

Chúng ta có thể thêm các đầu mục / trang trong sổ tay và đặt tên (Ví dụ: Kiểm tra 45 phút trong Mục “Bài kiểm tra“)