Thêm hoặc bỏ bớt giáo viên trong OneNote Class Notebook

0
209

Nếu chúng ta chưa thực hiện việc thêm giáo viên / đồng giáo viên ở phần Tạo sổ ghi chép lớp học thì chúng ta có thể thêm bằng cách lựa chọn “Thêm hoặc loại bỏ giáo viên

Lựa chọn sổ tay để thêm giáo viên

Tại đây chúng ta có thể thêm giáo viên bằng cách điền tài khoản Office 365 của học viên

Hoặc lựa chọn “X” tương ứng với người muốn xóa khỏi sổ tay

Và lựa chọn “Tiếp

Xác nhận xóa giáo viên bằng cách lựa chọn “Tiếp

Lựa chọn “Cập nhật

Hoàn tất cập nhật (thêm mới/xóa) giáo viên và Quay lại trang chủ