Thay đổi thông tin tổ chức sử dụng Office 365

0
171
Concept of calendar, reminder, organizing - 3d illustration of calendar with colorful pins

Để thay đổi thông tin tổ chức sử dụng Office 365 chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản quản trị và lựa chọn “Tất cả Trung tâm quản trị

Lựa chọn tổ chức muốn thay đổi thông tin

Cập nhật thông tin mới và lựa chọn “Lưu thay đổi