Tắt cảnh báo hiển thị trong khi chạy Macro

0
201

Sau khi Record Macro và gán phím tắt cho Macro chúng ta có thể chạy bằng việc sử dụng tổ hợp phím tắt

Trong quá trình thực thi Macro có cảnh báo hiển thị nếu chúng ta ấn “Cancel

Macro sẽ dừng và chuyển sang chế độ “Debug

Và dừng lại tại vị trí lỗi

Lúc này để tắt cảnh báo lỗi chúng ta chỉ cần thêm dòng Code sau “Application.DisplayAlerts = False” lên trên cùng. Mặc định giá trị này là True