Tạo nút Back và Next trên Form bằng VBA Excel

0
835

Với việc ứng dụng VBA chúng ta hoàn toàn có thể quản lý (Thêm, Sửa, Cập nhật, Xóa, …) dữ liệu trên file Excel.

Yêu cầu:

  • Khi nhập mới thì Chương trình sẽ tự động sinh thêm mã intEducationID dựa trên 2 sheet “Dữ liệu” (“sheetData”) và “Lưu trữ” (“sheetStore”).
  • Khi cập nhật hoặc xóa dữ liệu thì thông tin cũ sẽ tự động chuyển từ sheet Dữ liệu (“sheetData“) → sheet Lưu trữ (“sheetStore“) để tiện việc theo dõi sau này
  • Khi lựa chọn “Trước” (“cmdPrevious”) hoặc “Sau” (“cmdNext”) thì Chương trình sẽ đọc dữ liệu tuần tự trên sheet “Dữ liệu” theo từng hàng (“Row“)
  • Người dùng có thể sử dụng ô tìm kiếm (“txtSearch“) để tìm kiếm thông tin (“cmdSearch“)

Nếu đây là bản ghi đầu tiên thì nút “Trước” sẽ tự động ẩn (“If intRows = 1 Then cmdPrevious.Enabled = False“) đi không cho phép click nữa. Tương tự với nếu là bản ghi cuối cùng thì nút “Sau” sẽ ẩn (“If intRows = [tblCustomerInfo].Rows.Count Then cmdNext.Enabled = False“)

Trong bài viết này AZ Edu sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng nút “Trước” và “Sau” theo yêu cầu như trên

Chúng ta click đúp vào nút tương ứng (Ví dụ nút “Sau”)

Lưu ý: Trong quá trình lập trình chúng ta cần tuân thủ theo chuẩn lập trình VBA Coding Convention.

Gõ lại đoạn code hoặc copy nội dung đoạn mã sau vào cửa sổ VBE – Visual Basic Editor

Gõ lại đoạn code hoặc copy nội dung đoạn mã sau vào cửa sổ VBE – Visual Basic Editor

Đoạn code lấy thông tin (“getEducationInfo“) với giá trị bắt buộc là intEducationID và giá trị tùy chọn (“Optional“) là intRows