Tạo một cuộc họp/đào tạo trong Microsoft Teams

0
234

Trong Microsoft Teams lựa chọn “Calendar

Chọn “New Meeting” hoặc click vào khung thời gian bắt đầu

Lựa chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

Điền thông tin chủ đề cuộc họp/đào tạo, người tham dự

Thêm kênh trao đổi cho cuộc họp/đào tạo

Nhập nội dung mục đích cuộc họp/đào tạo rồi ấn nút “Send

Ngay sau khi gửi học sinh và giáo viên sẽ nhận được email và đến buổi học học sinh/giáo viên chỉ cần click vào “Join Microsoft Teams Meeting” và có thể tham gia cuộc họp/đào tạo trực tuyến