Tạo mới tài khoản người dùng Office 365 Education

0
313

Để tạo mới tài khoản người dùng Office 365 chúng ta cần Đăng nhập vào Office.com bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Admin

Lựa chọn “Add user

Điền thông tin người dùng và lựa chọn “Next

Lưu ý: Nên tick “Auto-generate password” và yêu cầu người dùng đổi mật khẩu lần truy cập đầu tiên

Lựa chọn “Assign product licenses” trong trường hợp:

  • Giáo viên chúng ta tick “Office 365 A1 for faculty
  • Học sinh chúng ta tick “Office 365 A1 for students

Lựa chọn “Next

Điền các thông tin bổ sung của người dùng (nếu có – Optional settings) rồi lựa chọn “Next

Lựa chọn “Finish adding

Tài khoản người dùng mới đã được tạo và email mật khẩu đến người dùng trong trường hợp chúng ta có điền thông tin email (gmail, yahoo, hotmail, …)

Lựa chọn “Close