Tạo link ngắn với http://bit.ly

0
339

Truy cập http://bit.ly hoặc http://bitly.com từ trình duyệt Web

Đăng ký tài khoản bằng cách lựa chọn “Get Started for Free

Điền thông tin và lựa chọn “Sign up with Email

Lưu ý: Không lưu mật khẩu trên trình duyệt Web bằng cách lựa chọn “Không bao giờ

Bắt đầu tạo link ngắn bằng cách lựa chọn “CREATE

Dán liên kết dài vào phần “PASTE LONG URL” và lựa chọn “CREATE

Link ngắn đã được tạo

Lựa chọn “COPY” để sao chép link ngắn gửi đến người nhận

Chúng ta có thể cá nhân hóa Link ngắn bằng cách chỉnh sửa đường dẫn liên kết (Ví dụ: bit.ly/cap2nguyentrai) và lựa chọn “SAVE

Lựa chọn “COPY” để sao chép link ngắn gửi đến người nhận

Truy cập liên kết vừa tạo

Để tham gia buổi trình chiếu trực tuyến