Tạo cơ sở dữ liệu Access

0
256

Chạy ứng dụng “Microsoft Access

Lựa chọn “Blank desktop database

Đặt tên file cơ sở dữ liệu – CSDL và lựa chọn “Create

Click phải chuột chọn “Rename Field” để đổi tên trường mặc định (ID)

Cập nhật tên trường ID tương ứng với tên bảng (Ví dụ “StudentID“)

Click to Add lựa chọn kiểu dữ liệu cho trường Fullname (Ví dụ “Short Text“)

Đặt tên trường (Ví dụ: “FullName“)

Click to Add lựa chọn kiểu dữ liệu cho trường Age (Ví dụ “Number“)

Đặt tên trường (Ví dụ: “Age“)

Đặt tên bảng (Ví dụ: “tblStudent“) rồi lựa chọn “Ok

Nhập thông tin cho bảng vừa mới tạo

Tương tự tạo các trường dữ liệu cho bảng tblScore với:

  • Math, Physical và Chemistry là kiểu Number
  • Literature, History và Geographic là kiểu Short Text