Tạo câu lệnh truy vấn SQL trong Access

0
345

Tạo cơ sở dữ liệu Access

Để tạo câu lệnh truy vấn chúng ta lựa chọn thẻ “CREATE

Lựa chọn “Query Design

Sử dụng “Design Tools

Hoặc lựa chọn “SQL View” để gõ câu lệnh SQL