Tạo bản GHOST với Hiren Boot 15.2

0
245

Khởi động máy tính và lựa chọn Boot Options (Xem thêm Tổng hợp phím tắt vào Boot Option và BIOS máy tính) bằng USB Hiren Boot 15.2 (Xem thêm cách Tạo USB Hiren Boot 15.2)

Lựa chọn “Dos Programs

Lựa chọn “9. Next…

Lựa chọn “8. Dos…

Lựa chọn “5. Dos Settings…

Lựa chọn “Dos (with HimemX, try this if Ram Driver fails)

m (Menu) rồi ấn Enter

Lựa chọn “Custom Menu…

Lựa chọn “Norton Ghost *

Lựa chọn “Ok

Lựa chọn “Local” → “Disk” → “To Image

Lựa chọn ổ đĩa muốn tạo ảnh Image Ghost rồi click “Ok

Lựa chọn nơi lưu file ảnh và đặt tên file rồi click “Save

Lựa chọn “Fast

Lựa chọn “Yes

Khi tiến trình tạo bản Ghost hoàn tất lựa chọn “Continue

Thoát khỏi Symantex Ghost lựa chọn “Quit

Xác nhận thoát Symantex Ghost lựa chọn “Yes