Tách âm thanh/video ra khỏi video với VLC Media Player

0
216

Sau khi Cài đặt VLC Media Player chúng ta có thể tách âm thanh/video ra khỏi video với VLC Media Player bằng cách lựa chọn “Media” → “Convert / Save …

Lựa chọn “+ Add…

Trỏ đến file Video (Có cả hình và tiếng) chưa tách Video và Audio rồi lựa chọn “Open

Lựa chọn “Convert / Save

Chọn định dạng Video và âm thanh ở phần Profile (Ví dụ: Video – H264 + MP3 (MP4))

Lựa chọn “Edit selected profile

Tại cửa sổ Profile edition Lựa chọn “Audio codec

Mặc định có tick “Audio”

Muốn loại bỏ âm thanh khỏi Video chúng ta BỎ LỰA CHỌN Audio rồi bấm “Save

Lựa chọn “Browser

Trỏ đến thư mục muốn lưu file thành quả và đặt tên file rồi lựa chọn “Save

Lựa chọn “Start

Chúng ta đợi VLC Media Player hoàn tất quá trình ghi lại file Video đã loại bỏ âm thanh

Mở file đã thành quả

Và thưởng thức xem lại video không có âm thanh của mình

Chúng ta có thể kết hợp file này với Windows Movie Maker biên tập thành một file mới với âm thanh khác với file Video gốc (chưa tách âm thanh)