Sửa lỗi HTKK tự động đóng

0
186

Click phải chuột tại biểu tượng ứng dụng HTKK và lựa chọn “Proferties

Lựa chọn “Compatibility

Tick “Run this program as an Administrator” và lựa chọn “Apply

Lựa chọn “Ok

Khi chạy ứng dụng HTKK chúng ta cần lựa chọn “Yes

Lựa chọn mã số thuế đã nhập và lựa chọn “Đồng ý

Ứng dụng đã hết lỗi HTKK tự động đóng