Sửa lỗi “Delivery has failed to these recipients or groups”

0
565

Trong quá trình sử dụng nếu chúng ta gửi quá nhiều email một lúc Microsoft Exchange sẽ phát hiện và khóa tài khoản của bạn.

Để khắc phục lỗi này chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Security

Lựa chọn “Cảnh báo” → “Bảng thông tin

Lựa chọn “Người dùng bị giới hạn

Chúng ta có thể “Xem chi tiết

Thư cuối cùng gửi được đến địa chỉ nào

Để sửa lỗi “Delivery has failed to these recipients or groups” chúng ta lựa chọn “Bỏ chặn

Lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Bỏ chặn người dùng

Xác nhận bằng cách lựa chọn “

Người sử dụng đã hết bị chặn và có thể tiếp tục gửi email