So sánh 2 bảng sử dụng VBA

0
247

Để so sánh sự trùng lặp giữa hai cột trong Excel chúng ta có thể khoanh vùng hai cột đó và lựa chọn thẻ “HOME” → “Conditional Formatting” → “Highlight Cells Rules” → “Duplicate Values…

Thế với VBA thì chúng ta làm thế nào để tìm ra sự khác biệt giữa hai bảng / cột dữ liệu?. Chúng ta có thể tham khảo tại https://beta.az.edu.vn/training-materials/vba/Compare 2 Tables.xlsm

Khi chạy thử ứng dụng VBA chúng ta nên chia màn hình ra làm hai nửa. Một nửa là Excel và một nửa là cửa sổ VBE và chạy Step by Step bằng phím F8 để tiện theo dõi sự thay đổi trong quá trình thực thi VBA

Gõ lại đoạn code hoặc copy nội dung đoạn mã sau vào cửa sổ VBE – Visual Basic Editor