Quản lý bảng trắng trong Microsoft Teams

0
548

Sau khi Cài đặt ứng dụng bảng trắng và đăng nhập bằng tài khoản Office 365 chúng ta có thể Mời người tham gia bằng cách click “” và lựa chọn “Invite participants

Lựa chọn “Add a participant

Lựa chọn thành viên

Chúng ta có thể chỉnh sửa vai trò của người tham gia cho phép:

  • Chỉ đọc: Read-only
  • Cho phép chỉnh sửa: Can edit

Lựa chọn “Invite

Sau khi mời người tham gia chúng ta cũng có thể chỉnh sửa vai trò của người tham dự và lựa chọn “Add a participant

Để sử dụng bảng trắng trong Microsoft Teams chúng ta lựa chọn “Settings” → “Post to Teams

Lựa chọn Nhóm bạn buối chia sẻ bảng trắng

Lựa chọn kênh

Lựa chọn “Post

Thông báo bảng trắng đã Post lên Kênh của Nhóm

Lúc này thành viên đăng nhập bằng tài khoản Office 365

Sẽ thấy chỉ cho phép đọc không được chỉnh sửa vẽ trên bảng