Linh hoạt báo cáo với Pivot Table trong Excel

0
217

Làm thế nào để xoay một Pivot Table với các hàng (Rows) chở thành cột (Colunms) dạng bảng như trong báo báo để linh hoạt với các số liệu Excel

Lựa chọn vùng dữ liệu (nên để dạng bảng) chọn “INSERT” → “Pivot Table” sau đó lựa chọn các trường cần báo cáo sắp xếp vào “ROWS” rồi click phải chuột chọn “PivotTableOption

Lựa chọn “Display

Tick thêm vào phần “Classic PivotTable layout (endables dragging of fields in the grid)” và lựa chọn “Ok

Click phải chuột vào cột “Tên hãng” và untick (không lựa chọn) Subtotal “Tên hãng”

Tương tự click phải chuột vào cột “Đối tác của” và untick (không lựa chọn) Subtotal “Đối tác của”

Tương tự click phải chuột vào cột “Tên hãng” và untick (không lựa chọn) Subtotal “Tình trạng hợp tác”

Tạo một sheet mới và đặt tên là “Final Co-operation Status”

Bôi đen nội dung trên PivotTable và click phải chuột lựa chọn “Copy

Tại sheet “Final Co-operation Status” click phải chuột chọn “Paste” với Value Option

.