Lập trình Python cơ bản

0
278

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

Cài đặt môi trường Python

Chạy file Python

Python Coding Convention

Chú thích code trong Python

Biến (Variable) trong Python

Kiểu số trong Python

Kiểu chuỗi trong Python

List trong Python

Tuple trong Python

Hashable và Unhashable trong Python

Set trong Python

Dict trong Python

Xử lý File trong Python

Iteration trong Python

Hàm xuất trong Python

Hàm nhập trong Python

Kiểu Boolean trong Python

Cấu trúc rẽ nhánh trong Python

While Loop trong Python

For Loop trong Python

Function trong Python

Basic Operators
String Formatting
Basic String Operations
Conditions
Loops
Functions
Classes and Objects
Dictionaries
Modules and Packages