Khoảng cách lề, khổ giấy, tiều đề đầu & cuối trong Word

0
254

Từ Word chọn thẻ “PAGE LAYOUT” lựa chọn “Page Setup

Sửa các thông số mặc định của lề giấy ở Tab “Margin” theo TT01-2011 của BNV về thể thức trình bầy văn bản là:

  • Lề trên từ 2-2.5cm
  • Lề dưới từ 2-2.5cm
  • Lề trái từ 2.5-3cm
  • Lề phải từ 1.5-2cm

Tại Tab “Paper” chúng ta thiết lập khổ giấy mặc định là “A4” (21 x 29.7cm)

Ở Tab “Layout” chúng ta thiết lập chiều cao của tiêu đề đầu (“Header“) và tiêu đề cuối (“Footer“) của văn bản:

  • Header: 1cm
  • Footer: 1cm

Sau đó lựa chọn “Set As Default” để thiết lập mặc định cho các văn bản Word tạo về sau có các thông số này bằng cách click “Yes