Khảo sát với Google Forms

0
289

Phiếu khảo sát bằng giấy vẫn thường sử dụng

Truy cập địa chỉ https://forms.google.com

Tạo mới khảo sát bằng cách Click “New Blank

Điền thông tin khảo sát và thêm mới câu hỏi

Câu hỏi với các phương án trả lời dạng lưới

Câu hỏi với phương án trả lời dạng đoạn văn bản

Câu hỏi với phương án trả lời dạng văn bản

Xem trước (“Preview“) khảo sát

Thiết lập cho phép thu thập email người trả lời với mỗi người 1 lần phản hồi

Gửi kháo sát bằng cách click “Send

Gửi qua Email tới người nhận bằng cách nhập địa chỉ email

Và nhấn nút “Send

Gửi bằng link khảo sát

Google cho phép tạo link ngắn sau đó click “Copy” để sao chép đường link

Hoặc chúng ta có thể nhúng khảo sát vào website của mình thông qua Embed HTML

Khi người dùng điền khảo sát và ấn nút “Submit

Thông báo phản hồi (“Your response has been recorded“) sẽ được hiển thị. Thông báo này có thể tùy chỉnh trong phần Settings

Trong phần quản trị người tạo khảo sát có thể thấy Dashboard hiển thị kết quả và Export ra Excel / Sheet bằng cách click “Create Spreadsheet

Lựa chọn “Create a new spreadsheet” và ấn “Create

Thông tin phản hồi