Hỗ trợ kê khai thuế với HTKK

0
173

Để cài ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế đầu tiên chúng ta cần truy cập http://www.gdt.gov.vn

Kéo xuống và lựa chọn HTKK (Hỗ trợ kê khai)

Tải bộ cài đặt” mới nhất

Lựa chọn “Hiển thị trong thư mục” và giải nén

Lưu ý: Máy tính chúng ta cần “Cài đặt ứng dụng giải nén WinRar” và giải nén ứng dụng HTKK và chạy file setup.exe

Lưu ý: Để cài đặt HTKK chúng ta cần có .NET Framework 3.5

Hướng dẫn cài đặt .NET Framework 3.5

Sau khi cài đặt .NET Frame 3.5 chạy file cài đặt HTKK và lựa chọn “Tiep tuc >

Lựa chọn “Tiep tuc >

Lựa chọn “Cai dat

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Hoan thanh

Lưu ý: Khi chạy HTKK cần quyền Administrator → Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Ok

Nhập mã số thuế doanh nghiệp và lựa chọn “Đồng ý

Điền thông tin doanh nghiệp và lựa chọn “Ghi

Thông báo Ghi dữ liệu thành công! → Lựa chọn “Đóng

Xem thêm Sửa lỗi HTKK tự động đóng