Hiển thị tiếng Việt trên Excel với Macro

0
288

Để ghi lại Macro trong Excel từ thẻ “VIEW” chúng ta chọn “Macros” → “Record Macro…

Đặt tên Macro tại ô Macro name và xác định phím tắt (Ví dụ: Ctrl+Shift+V) cùng mô tả Macro rồi click “Ok

Sau khi ghi lại Macro chọn “VIEW” → “Macros” → “Stop Recording

Chạy lại Macro bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+V. Lúc này chúng ta thấy hiển thị tiếng Việt bị lỗi

Để xem lỗi ở đâu chúng ta vào “VIEW” → “Macros” → “View Macros

Lựa chọn Macro tương ứng và click “Edit

Do các ký tự tiếng Việt có dấu nằm ngoài bảng mã ASCII nên việc hiển thị tiếng Việt bị lỗi

Để khắc phục tình trạng này chúng ta kết hợp với Macro trên Word bằng cách từ thẻ “VIEW” chọn “Macros” và ghi lại Macro (“Record Macro…“)

Đặt tên Macro và xác định vị trí lưu Macro tại tài liệu hiện tại hay Normal.dotx rồi click “Ok

Sau khi ghi xong lựa chọn “VIEW” → “Macros” → “Stop Recording

Lựa chọn “VIEW” → “Macros” → “View Macro” để xem lại nội dung Macro

Lựa chọn Macro rồi click “Edit

Chúng ta Copy đoạn nội dung

Dán vào thay thế cho đoạn bị lỗi trên Macro của Excel

Chúng ta cần lưu lại file Excel Macro

Bắt đầu từ Office 2013 để chạy Macro chúng ta cần lưu với phần mở rộng “.xlsm” (“Excel Macro-Enabled Workbook“)

Đặt tên file và ấn nút “Save

Chúng ta có thể chạy từng dòng lệnh của Macro bằng cách ấn phím “F8

Lỗi đã được sửa