Ghi lại các thao thác với Macro

0
218

Record Macro là việc ghi lại các thao tác trên bộ ứng dụng Office (Word, Excel, Powerpoint, …) để sau đó thay vì việc phải lặp đi lặp lại một công việc với nhiều bước chúng ta chỉ cần chạy Macro là có thể thực hiện tất cả các bước đó. Để Record Macro chúng ta chọn thẻ “VIEW

Chọn “Macros” → “Record Macros

Đặt tên cho Macro tại ô “Macro name” và tùy chọn thêm phím tắt để chạy Macro đó về sau. Chúng ta nên điền thông tin trong phần mô tả “Description” về mục đích ý nghĩa của Macro xây dựng

Lưu ý: Tên Macro phải viết liền hoặc nối với nhau bởi dấu “_

Thực hiện các thao tác để ứng dụng (“Application“) tự động ghi lại các bước và sinh ra mã code VBA

Merge Cell bằng cách chọn thẻ “HOME” → “Merge & Center

Trong trường hợp hai ô đều có dữ liệu sẽ xuất hiện cảnh báo (“Display Alerts”) giá trị sau khi Merge chỉ có của ô đầu tiên → Lựa chọn “Ok

Làm thế nào để khi chạy Macro không xuất hiện cảnh báo này

Đối với các ô không có dữ liệu chúng ta Merge lại bình thường

Sau khi ghi lại các thao tác chúng ta lựa chọn thẻ “VIEW” → “Stop Recording

Từ giờ trở đi chúng ta chỉ cần chạy Macro bằng phím tắt hoặc Tạo biểu tượng/nút và gán cho Macro