Đưa biểu tượng Office ra Desktop Windows 10

0
226

Để đưa biểu tượng Office ra ngoài màn hình Desktop cho tiện sử dụng chúng ta click Start → Lựa chọn biểu tượng một ứng dụng bất kỳ của Office → “More” → “Open file location

Ứng dụng muốn đưa ra Desktop click phải chuột chọn “Send to” → “Desktop (create shortcut)

Tương tự hoàn tất việc đưa các biểu tượng ra Desktop