Đồng bộ dữ liệu Google Drive

0
240

Đầu tiên chúng ta cần truy cập https://www.google.com/drive/download để tải bộ cài đặt về

Lựa chọn “Agree and download

Sau khi tải về chạy file cài đặt

Lựa chọn “Yes

Hoàn tất cài đặt lựa chọn “Close

Bắt đầu thiết lập bằng cách lựa chọn “GET STARTED

Điền tài khoản gmail.com và lựa chọn “Next

Nhập mật khẩu và lựa chọn “Next

Nếu tài khoản chúng ta bảo vệ hai lớp chúng ta cần nhập mã xác thực và lựa chọn “Next

Ấn “GOT IT” để bắt đầu lựa chọn thư mục đồng bộ dữ liệu

Lựa chọn “CHOOSE FOLDER

Trỏ đến thư mục và lựa chọn “Select Folder

Lựa chọn “Next

Ấn “GOT IT” để bắt đầu truy cập và đồng bộ dữ liệu

Chúng ta có thể đổi thư mục bằng cách chọn “Change…

Lựa chọn thư mục đồng bộ với Google

Bắt đầu đồng bộ

Chúng ta có thể dừng đồng bộ bằng cách lựa chọn “Pause

Hoặc lựa chọn “Preferences…” để ngắt kết nối (đồng bộ) với tài khoản Google

Lựa chọn “Settings

Lựa chọn “DISCONNECT ACCONT

Lựa chọn “DISCONNECT

Lựa chọn “GOT IT

Chúng ta có thể sử dụng cùng lúc cả Google Drive và OneDrive bằng cách trong quá trình thiết lập trỏ cùng đến một thư mục đồng bộ.

Ví dụ chúng ta đang lưu trữ dữ liệu ở Google Drive và muốn đồng bộ sang tài khoản OneDrive mới.

Đầu tiên chúng ta thiết lập đồng bộ trên OneDrive sau đó thiết lập đồng bộ trên Google Drive và trỏ đến thư mục OneDrive