Đối tượng TextBox trong VBA Excel

0
453

Một trong số các Control hay sử dụng trong VBA Excel đó là TextBox Control

TextBox sau khi đưa vào Form chúng ta nên đặt tên có tiền tố là txt

Để có thể tạo Text Area chúng ta cần chỉnh thuộc tính Text Box với giá trị Multile mặc định là False thành “True

Giá trị ScrollBars mặc định thành “3 – fmScrollBarsBoth

Chúng ta có thể tham khảo tại https://beta.az.edu.vn/training-materials/vba/TextBox Control.xlsm

Các sự kiện với đối tượng TextBox

 • AfterUpdate
 • BeforeDragOver
 • BeforeDropOrPaste
 • BeforeUpdate
 • Change
 • DblClick
 • DropButtonClick
 • Enter
 • Error
 • Exit
 • KeyDown
 • KeyPress
 • KeyUp
 • MouseDown
 • MouseMove
 • MouseUp