Đổi mật khẩu Office 365

0
657
Left click on the sprocket in the upper right hand corner. Left click on Office 365 settings

Để đổi mật khẩu tài khoản Office 365 sau khi đăng nhập chúng ta lựa chọn “Profile” → “Tài khoản của tôi

Xác nhận lại tài khoản

Lựa chọn “Quản lý bảo mật và quyền riêng tư

Lựa chọn “Thay đổi mật khẩu của bạn

Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới cùng xác nhận mật khẩu mới rồi lựa chọn “Gửi

Thay đổi mật khẩu hoàn tất

Lưu ý: Chúng ta “không bao giờ” lưu mật khẩu trên trình duyệt