Đặt mật khẩu cho Excel VBA

0
228

Bạn có thể đặt lại mật khẩu cho VBA bằng cách click phải chuột chọn “VBA Project Proferties…

Lựa chọn “Protection

Đặt mật khẩu và lựa chọn “Ok

Cần xác nhận mật khẩu khi muốn chỉnh sửa VBA

Để không cho phép xem code VBA khi thiết lập mật khẩu chúng ta cần tick thêm “Lock project for viewing” rồi lựa chọn “Ok

Lưu ý: Nhớ lưu lại file bằng cách lựa chọn “Save