Đặt lại mật khẩu Windows với PCUnlocker

0
246

Lưu ý: Để đặt lại mật khẩu Windows của máy ảo sử dụng VMWare chúng ta trỏ CD-ROM đến file pcunlocker.iso và thêm dòng

  • bios.forceSetupOnce = “TRUE”
  • bios.bootDelay = “10000”

vào file .vmx lưu lại và khởi động máy ảo