Đặt lại mật khẩu nhiều người trong Office 365

0
185
Left click on the sprocket in the upper right hand corner. Left click on Office 365 settings

Để đổi mật khẩu nhiều người trong Office 365 một lúc chúng ta đăng nhập bằng tài khoản Quản trị. Lựa chọn những người cần đặt lại mật khẩu.

Lựa chọn “” → “Đặt lại mật khẩu

Lựa chọn “Tự động tạo mật khẩu” và “Yêu cầu người dùng này thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu

Lựa chọn “Đặt lại

Mật khẩu đã được đặt lại thành công

Gửi mật khẩu tới email quản lý và lựa chọn “Gửi email và đóng

Trong trường hợp đặt lại mật khẩu cho một người sẽ có lựa chọn gửi email đến cá nhân đó