Đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định

0
218

Để đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định

Lựa chọn “Đặt làm mặc định

Chọn Google Chrome