Đăng ký tờ khai thuế điện tử

0
223

Trong quá trình sử dụng chúng ta thường kê khai thuế theo các mẫu. Để đăng ký sử dụng mẫu chúng ta đăng nhập bằng tài khoản được cấp và lựa chọn “Khai thuế

Lựa chọn “Đăng ký tờ khai

Lựa chọn “Đăng ký thêm tờ khai

Chọn tờ khai cần sử dụng tương ứng (Ví dụ: 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ…))

Lựa chọn “Tiếp tục

Click “Chấp nhận

Để kê khai chúng ta lựa chọn “Kê khai trực tuyến

Lựa chọn “Tiếp tục

Điền các thông tin cần thiết và click “Hoàn thành kê khai >>

Click “Ký và nộp tờ khai

Điền số PIN của Chữ ký số Vina CA rồi click “Chấp nhận