Dãn cách dòng đoạn văn bản Word

0
178

Từ Word chọn thẻ “PAGE LAYOUT” lựa chọn “Paragraph

Thiết lập các thông số mặc định:

  • First line (dòng đầu tiên thụt vào): 1cm
  • Dãn cách trên đoạn văn bản: 6pt
  • Dãn cách dưới đoạn văn bản: 6pt
  • Dãn cách dòng trong đoạn văn bản: 1.5 lines

Lựa chọn “Tabs…” và thiết lập khoảng cách giữa các Tab là 1cm rồi click “Ok

Click “Set As Default

Tick “All documents based on the Normal template” và click “Ok